Elkien is Iedereen

Corporate Governance

Elkien onderschrijft de uitgangspunten van de Governancecode Woningcorporaties en de AedesCode.

 

De codes benoemen kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die Elkien bij haar functioneren zowel intern als extern hanteert en waarop wij aanspreekbaar zijn.

 

Doel van de Governancecode is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

 

Door ons als organisatie te binden aan de AedesCode laten we zien waarvoor Elkien staat, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar de omgeving waarin we opereren. 

 

De uitwerking van de Governancecode en AedesCode binnen Elkien is beschreven in onderstaande documenten:

 

- Integriteitscode

- Klokkenluidersregeling

- Profielschets voor de Raad van Commissarissen

- Samenstelling van Raad van Commissarissen 2017

- Reglement Stakeholderscommissie

- Reglement Auditcommissie

- Reglement Remuneratiecommissie

- Reglement RvC

- Bestuursreglement Elkien

- Statuten

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.