Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
16-06-2015

Warmtewet voor huurders Elkien

De Warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 geldt de Warmtewet. U hebt met de Warmtewet te maken omdat u blokverwarming gebruikt om uw woning te verwarmen en/of warm water te krijgen. Elkien is uw leverancier. Er is een gezamenlijke warmtevoorziening. Elkien neemt energie af van het energiebedrijf en levert u de warmte.

 

Waarom is er een Warmtewet?

Huurders met blokverwarming kunnen niet kiezen voor een energieleverancier. Deze warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert. De Warmtewet biedt daarom afnemers van warmte extra bescherming. Hieronder leggen wij uit wat de wet voor u betekent.

 

Wat regelt de Warmtewet voor u?

Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken wettelijk geregeld:

 • Vanaf 1 januari 2014 gelden maximumtarieven voor warmte. Elkien mag niet méér rekenen dan die tarieven.
 • Wanneer Elkien u mag afsluiten.
 • Wanneer u recht hebt op een vergoeding bij een storing.
 • Wat er in de overeenkomst tussen u en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
 • Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik.
 • De mogelijkheid om een meningsverschil tussen u en Elkien bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

 

Wat merk ik van de invoering van de Warmtewet?

Elkien blijft de warmte leveren zoals u gewend bent. Iedere maand wordt een voorschot in rekening gesteld. Elk jaar krijgt u een jaarafrekening.

 

Algemene voorwaarden

Er gelden andere algemene leveringsvoorwaarden. Elkien stuurt u de nieuwe leveringsvoorwaarden toe.

 

De jaarafrekening voor blokverwarming

De jaarafrekening voor warmte zal er vanaf 2014 anders uitzien dan u gewend was.

 • De verschillende kostenposten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan.
 • De geleverde warmte wordt per gigajoule afgerekend.
 • De kosten voor het verwarmen van uw eigen woning mogen niet meer als servicekosten op uw rekening staan. Zo weet u precies wat u betaalt voor het verwarmen van uw woning. De kosten voor het verwarmen van gezamenlijke ruimtes mogen nog wel onder de servicekosten staan.

 

De overeenkomst met Elkien

Met de nieuwe Warmtewet wordt Elkien gezien als warmteleverancier. Elkien heeft tegelijk met de huurovereenkomst met u een overeenkomst voor de levering van warmte en warm tapwater afgesloten. Vanwege de Warmtewet ontvangt u Aanvullende Voorwaarden Warmtelevering Elkien. Deze aanvullende voorwaarden voldoen aan de regels van de Warmtewet.

 

Betaalt u door de invoering van de Warmtewet meer of minder voor warmte?

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De prijs is gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt. U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u zelf gas zou gebruiken. Wij noemen dit het "Niet meer dan anders-principe".

Of u in 2014 meer of minder gaat betalen dan in 2013 is nog niet bekend. Dit ligt namelijk aan uw eigen verbruik.

 

Wie let erop dat warmteleveranciers zich aan de wet houden?

ACM houdt per 1 januari 2014 toezicht op de leveranciers van blokverwarming.

 

Welke kosten mag Elkien bij u in rekening brengen voor blokverwarming?

Op uw jaarafrekening moet duidelijk staan waarvoor u allemaal precies betaalt. Elkien mag voor de levering van warmte bij blokverwarming drie soorten kosten bij u in rekening brengen.

 

 1. 1.       Kosten voor de levering van warmte

U betaalt ten hoogste de maximumprijs voor de warmte die u verbruikt om uw huis en water te verwarmen. De maximumprijs bestaat uit een vast bedrag van 254,00 euro met daarbovenop 24,03 euro per verbruikte gigajoule. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar 2014 en is door ACM (Autoriteit Consument & Markt) vastgesteld. Voor 2016 is de maximumprijs vastgesteld op een vast bedrag van 276,13 euro en 22,66 euro per verbruikte gigajoule.

 

 1. 2.       Kosten voor het meten van uw warmteverbruik

U betaalt een meettarief voor het meten van uw verbruik. U betaalt ten hoogste het meettarief dat door ACM is vastgesteld. Dit tarief is voor 2014 door ACM vastgesteld op 24,54 euro. Voor 2015 op 24,78 euro. En voor 2016 op 24,97 euro.

 

 1. 3.       Kosten voor een warmtewisselaar

Elkien mag kosten in rekening brengen voor een warmtewisselaar. In de praktijk wordt met een warmtewisselaar een afleverset bedoeld, maar dan zonder de warmtemeter die hieraan hangt. Elkien brengt hier geen kosten voor in rekening.

 

Hebt u geen eigen meter?

Sommige complexen hebben nog geen eigen meter. In dat geval zal Elkien op een eerlijke manier berekenen wat u moet betalen. Dat doet Elkien met behulp van warmtekostenverdelers.

Warmtekostenverdelers zijn kleine meters die op radiatoren zijn geïnstalleerd. Hiermee wordt uw verbruik niet in gigajoule gemeten, maar in andere eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gebruikt om uw verbruik te bepalen. Elkien mag hiervoor kosten in rekening brengen.

 

 1. 4.       Andere kosten op uw warmterekening

Soms voert Elkien bepaalde werkzaamheden voor u uit, die niets te maken hebben met uw verbruik. Deze kosten mag Elkien apart bij u in rekening brengen mits deze kosten niet onder het normale onderhoud vallen.

 

Welke tarieven hanteert Elkien?

Elkien hanteert de door ACM vastgestelde tarieven voor het jaar 2014. Na afrekening van de levering van warmte in 2014 beoordeelt Elkien welke tarieven voor 2015 worden gehanteerd.

 

Is koken op gas of elektriciteit inbegrepen bij de maximumprijs?

Nee. De kosten voor het koken op gas of elektriciteit moet u apart betalen.

 

Zit het gebruik van warm tapwater al in de maximumprijs?

Ja. In de maximumprijs zitten de kosten van verwarming van uw huis én van tapwater. Deze twee kostenposten samen mogen dus niet hoger zijn dan de maximumprijs die ACM heeft vastgesteld. Elkien mag zelf weten hoe zij dit in rekening brengt op uw jaarafrekening. Via aparte bedragen óf één totaalbedrag.

 

Hoe zit het met de servicekosten bij blokverwarming?

Vanaf 1 januari 2014 mogen de kosten voor warmteverbruik geen deel meer uitmaken van de servicekosten. De kosten voor het verwarmen van de gemeenschappelijke ruimtes mogen apart in rekening worden gebracht. Die vallen niet onder de regels voor de maximumprijs van ACM.

 

Wat zijn uw rechten bij een storing?
In de Warmtewet staat dat warmteleveranciers het hele jaar door moeten zorgen voor een goede levering van warmte. Zij moeten dus onderbreking van warmtelevering zo veel mogelijk zien te voorkomen. Dit kan niet altijd. Soms is het voor een goede werking van de installatie nodig om de levering te onderbreken.

U krijgt een vergoeding voor een storing als deze langer heeft geduurd dan vier uur en de buitentemperatuur lager was dan 15 graden. Duurde de storing korter dan 4 uur? Dan krijgt u geen vergoeding.
Op het uitbetalen van vergoedingen zijn uitzonderingen van toepassing. Bijvoorbeeld als er werkzaamheden zijn gepland en aangekondigd. U krijgt ook geen vergoeding als de storing in uw woning werd veroorzaakt of als de storing werd veroorzaakt doordat er geen gas of elektriciteit werd geleverd en waar Elkien geen invloed op kon uitoefenen.

Een verzoek tot uitbetaling dient door u schriftelijk te worden ingediend binnen zes maanden na de uitval.

 

U bent het niet eens met uw jaarafrekening voor warmte. Wat kunt u doen?

Hebt u een vraag over uw rekening voor blokverwarming? Of bent u het niet eens met uw jaarafrekening voor warmte? Dan kunt u het volgende stappenplan volgen.

 

 1. Neem contact op met Elkien

Neem eerst contact op met Elkien. Misschien kan Elkien meteen uw vraag beantwoorden of uw klacht oplossen.

 

 1. Maak bezwaar bij Elkien

Lost Elkien het probleem met uw jaarafrekening niet goed op? Dan moet u Elkien formeel melden dat u niet tevreden bent. We noemen dit 'bezwaar indienen'.

Stuur de bezwaarbrief aan Elkien. U kunt dit aangetekend doen, dan hebt u een bewijs dat u de brief hebt gestuurd. In de brief schrijft u de volgende informatie:

- waarom u niet tevreden bent over uw jaarafrekening, en ook niet over de oplossing van Elkien;

- wanneer u een reactie van Elkien wilt. Bijvoorbeeld binnen twee weken.

Voorbeeldbrief - Klacht over jaar- of eindafrekening energie

 

 1. Leg uw klacht voor aan de Geschillencommissie

Komt u er niet uit met Elkien? Leg dan uw klacht voor aan de Geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk. Meer informatie vindt u op www.geschillencommissie.nl. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten Elkien en u zich hieraan houden.

 

Wanneer mag Elkien u afsluiten van warmte?

Uw leverancier mag u afsluiten in de volgende situaties:

 1. als u zelf afgesloten wilt worden;
 2. als u fraude of misbruik pleegt;
 3. bij een onveilige situatie;
 4. als de overeenkomst met Elkien afloopt;
 5. als u (lange tijd) uw rekeningen niet betaalt.

 

Wanneer mag Elkien u niet afsluiten?

Elkien mag u niet afsluiten:

 1. als u een verklaring van een arts kunt tonen waarin staat dat u en/of uw huisgenoten door de afsluiting ernstige gezondheidsrisico’s lopen. Let op: deze verklaring mag niet van de arts zijn die u behandelt.
 2. als er sprake is van wanbetaling in de periode van 1 oktober tot 1 april. Let op: u moet dan bewijzen dat u hebt gevraagd om schuldhulpverlening. Of dat het bedrag dat u nog moet betalen binnen redelijke termijn wordt betrokken bij uw lopende schuldverleningstraject.

 

Elkien wil mij afsluiten omdat ik een betalingsachterstand heb. Wat kan ik doen?

Is het u niet gelukt om uw rekening voor warmte op tijd te betalen? Dan hebt u een betalingsachterstand.

In de overeenkomst met Elkien staat dat u uw rekeningen op tijd moet betalen. En daarin staat ook binnen welke termijn u moet betalen. Betaalt u niet op tijd? Dan moet Elkien u een betalingsherinnering sturen. Op de betalingsherinnering staat wat de uiterste betaaldatum is. En welke mogelijkheden er zijn voor schuldhulpverlening. Weet u niet wat de uiterste betaaldatum is? Neem dan contact op met Elkien om dat te vragen. Reageert u niet voor de uiterste betaaldatum? Dan mag Elkien u afsluiten.

 

Heeft u vragen?

U kunt meer informatie vinden op de site van Consuwijzer.nl. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met Elkien via het contactformulier of telefonisch 0513 635 735.

 

Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de informatie over de Warmtewet zoals die is gepubliceerd op de website consuwijzer.nl. Bij het samenstellen van deze informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Elkien is niet aansprakelijk voor onjuistheden in deze informatie en eventuele schade die hieruit voortvloeit. Bij verschillen prevaleren de algemene huurvoorwaarden, de Warmtewet, de aansluitovereenkomst en de algemene leverings- en aansluitvoorwaarden voor warmte en warm tapwater.

 

Versie 1.0 april 2015

 

Update: Geen storingen 2015 inzake warmtewet

Ingeval van een uitval van de levering van warmte in complexen waarop de Warmtewet van toepassing is, heeft de huurder recht op een vergoeding. Met uitval wordt bedoeld een ernstige storing bij een maximale buitentemperatuur van 15° C die langer duurt dan een onafgebroken termijn van 4 uur. De warmteleverancier Elkien, moet deze storingen publiceren.

 

Hierbij delen wij mee dat er voor het 2015 geen storingen te vermelden zijn, als bedoeld in de Warmtewet.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.