Elkien is Iedereen
Elkien is Iedereen
02-02-2012

Derivaten helpen Elkien om sociale huurwoningen betaalbaar te houden

Directeur-bestuurder Alex Bonnema van Elkien: “Modern rentemanagement is simpelweg niet meer weg te denken bij het op lange termijn waarborgen van de unieke volkshuisvestelijke opgave in Nederland.” Bonnema voorziet dat door toenemende Europese wet- en regelgeving en door toenemende druk op de maatschappelijke kerntaak van woningcorporaties het financiële stelsel van een woningcorporatie ingrijpend zal vernieuwen. “Elkien ziet in deze modernisering voor zichzelf een voortrekkersrol weggelegd. Willen wij in Nederland sociale volkshuisvesting toegankelijk en betaalbaar houden, dan moeten we op een verantwoorde manier durven kijken naar onconventionele financieringsstructuren.”, aldus Bonnema.

 

Strategische koers gewaarborgd

Derivaten helpen Elkien bij het zo goed mogelijk bewaken van de rentekosten. Elkien speculeert niet met derivaten. Voorwaarde is dat de risico’s die voortvloeien uit het gebruik van derivaten beheerst worden. Elkien doet dit op pro-actieve wijze met behulp van een alert risicomanagement systeem en heeft voldoende liquide middelen beschikbaar voor betalingsverplichtingen bij een eventuele verdere rentedaling. Elkien garandeert dan ook voldoende investeringsruimte voor nieuwbouw- en wijkvernieuwingsprojecten. Ook gaat Elkien gewoon door met het renoveren en het verbeteren van de kwaliteit van haar bestaande woningen. En een extra huurverhoging wordt niet voorzien.

 

Vervolgonderzoek CFV

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting heeft naar aanleiding van de financiële situatie bij Vestia een onderzoek bij andere corporaties aangekondigd. Dit zijn allemaal corporaties die gebruik maken van derivaten. Het CFV betrekt ook Elkien in dit onderzoek. Het CFV en WSW zijn altijd goed aangesloten op het derivaten- en financieringsbeleid van Elkien. Elkien ziet dit onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.